Udziałowcy


  1. Udziałowcami wpisanymi do KRS są:
  •  Teresa Sołowińska – 45,90% kapitału zakładowego
  •  Eliza Oleksza – 26,23% kapitału zakładowego
  1. Pozostałymi udziałowcami są 4 osoby fizyczne niepodlegające ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (3 biegłych rewidentów na stałe współpracujących ze Spółką w ramach zawieranych umów cywilno-prawnych i jeden doradca podatkowy – pracownik etatowy Spółki).