Formularz zgłoszenia na badanie sprawozdania finansowego

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury przygotowania przez naszą Spółkę oferty na badanie sprawozdania finansowego – zapraszamy do wypełnienia i przesłania poniższego formularza.

Nazwa firmy (wymagane):
Adres firmy (wymagane):
Kod pocztowy (wymagane):
Miejscowość (wymagane):
Imię i nazwisko osoby kontaktowej / stanowisko (wymagane):
Nr tel. / fax:
e-mail:
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
suma bilansowa w roku bieżącym:
suma bilansowa w roku ubiegłym:
majątek trwały w roku bieżącym:
majątek trwały w roku ubiegłym:
nakłady inwestycyjne, w tym roboty budowlano-montażowe w roku bieżącym:
nakłady inwestycyjne, w tym roboty budowlano-montażowe w roku ubiegłym:
przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku bieżącym:
przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku ubiegłym:
procentowy udział w obrotach sprzedaży za granicę w roku bieżącym:
procentowy udział w obrotach sprzedaży za granicę w roku ubiegłym:
pozostałe przychody operacyjne w roku bieżącym:
pozostałe przychody operacyjne w roku ubiegłym:
przychody finansowe w roku bieżącym:
przychody finansowe w roku ubiegłym:
wynik finansowy netto w roku bieżącym:
wynik finansowy netto w roku ubiegłym:
łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe w roku bieżącym:
łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe w roku ubiegłym:
koszty działalności, łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi w roku bieżącym:
koszty działalności, łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi w roku ubiegłym:
liczba dostawców:
liczba odbiorcow:
liczba zatrudnionych, w tym w dziale księgowości:
przeciętna w miesiącu liczba dokumentów księgowych:
czy jednostka jest wielozakładowa ? / liczba oddziałów:
czy oddziały prowadzą odrębne księgi rachunkowe, samodzielnie sporządzają bilans i rachunek zysków i strat:
lokalizacja oddziałów:
czy jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane?
czy sprawozdanie za poprzedni rok podlegało badaniu?
czy wniesiono do niego zastrzeżenia?
czy przeprowadzana była kontrola podatkowa / ZUS / inna?
kiedy i za jaki okres?

Informacja:


Otrzymane informacje zostaną potraktowane jako poufne.

Udostępniającemu przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania danych.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego kalkulowane jest w oparciu o planowaną czasochłonność wykonania prac rewizyjnych i jest zwyczajowo ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

Według obowiązujących w Spółce zasad podstawą kalkulacji jest szacunkowa ilość godzin niezbędna do wykonania usługi badania sprawozdania finansowego (nie niższa niż 100 godz.) i stawka wynagrodzenia za 1 godz. pracy biegłego rewidenta (kształtująca się – w zależności od wielkości firmy, jej profilu działalności, ryzyka nieodłącznego badania, stopnia trudności i wymagań indywidualnych klienta) – w granicach od 60 zł do 200 zł netto za godzinę.