Formularz zgłoszenia na badanie sprawozdania finansowego

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury przygotowania przez naszą Spółkę oferty na badanie sprawozdania finansowego – zapraszamy do wypełnienia i przesłania poniższego formularza.

  Nazwa firmy (wymagane):
  Adres firmy (wymagane):
  Kod pocztowy (wymagane):
  Miejscowość (wymagane):
  Imię i nazwisko osoby kontaktowej / stanowisko (wymagane):
  Nr tel. / fax:
  e-mail:
  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
  suma bilansowa w roku bieżącym:
  suma bilansowa w roku ubiegłym:
  majątek trwały w roku bieżącym:
  majątek trwały w roku ubiegłym:
  nakłady inwestycyjne, w tym roboty budowlano-montażowe w roku bieżącym:
  nakłady inwestycyjne, w tym roboty budowlano-montażowe w roku ubiegłym:
  przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku bieżącym:
  przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku ubiegłym:
  procentowy udział w obrotach sprzedaży za granicę w roku bieżącym:
  procentowy udział w obrotach sprzedaży za granicę w roku ubiegłym:
  pozostałe przychody operacyjne w roku bieżącym:
  pozostałe przychody operacyjne w roku ubiegłym:
  przychody finansowe w roku bieżącym:
  przychody finansowe w roku ubiegłym:
  wynik finansowy netto w roku bieżącym:
  wynik finansowy netto w roku ubiegłym:
  łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe w roku bieżącym:
  łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe w roku ubiegłym:
  koszty działalności, łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi w roku bieżącym:
  koszty działalności, łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi w roku ubiegłym:
  liczba dostawców:
  liczba odbiorcow:
  liczba zatrudnionych, w tym w dziale księgowości:
  przeciętna w miesiącu liczba dokumentów księgowych:
  czy jednostka jest wielozakładowa ? / liczba oddziałów:
  czy oddziały prowadzą odrębne księgi rachunkowe, samodzielnie sporządzają bilans i rachunek zysków i strat:
  lokalizacja oddziałów:
  czy jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane?
  czy sprawozdanie za poprzedni rok podlegało badaniu?
  czy wniesiono do niego zastrzeżenia?
  czy przeprowadzana była kontrola podatkowa / ZUS / inna?
  kiedy i za jaki okres?

  Informacja:


  Otrzymane informacje zostaną potraktowane jako poufne.

  Udostępniającemu przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania danych.

  Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego kalkulowane jest w oparciu o planowaną czasochłonność wykonania prac rewizyjnych i jest zwyczajowo ustalane indywidualnie dla każdego klienta.

  Według obowiązujących w Spółce zasad podstawą kalkulacji jest szacunkowa ilość godzin niezbędna do wykonania usługi badania sprawozdania finansowego (nie niższa niż 100 godz.) i stawka wynagrodzenia za 1 godz. pracy biegłego rewidenta (kształtująca się – w zależności od wielkości firmy, jej profilu działalności, ryzyka nieodłącznego badania, stopnia trudności i wymagań indywidualnych klienta) – w granicach od 60 zł do 200 zł netto za godzinę.