Udziałowcy


1.Udziałowcami wpisanymi do KRS są:


– Teresa Sołowińska –
47,54% kapitału zakładowego
– Eliza Oleksza –
27,87% kapitału zakładowego


2.Pozostałymi udziałowcami są 3 osoby fizyczne niepodlegające ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym
(3 biegłych rewidentów na stałe współpracujących ze Spółką w ramach zawieranych umów cywilno-prawnych).

Zarząd Spółki