Oferta usług

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o. o. jest firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i świadczenia tzw. innych usług biegłego rewidenta, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 297. Zakres świadczonych usług wyznacza ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). Akt założycielski Spółki, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000008530.

Głównym zakresem świadczonych przez nas usług, wyznaczonym przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i ich samorządzie jest:


badanie sprawozdań finansowych
i przeglądy ksiąg,


prowadzenie ksiąg rachunkowych
i podatkowych, również w siedzibie klienta


audyty wykorzystania środków unijnych,audyty rekompensat finansujących
publiczne przewozy miejskie


badanie ryzyk finansowych
i podatkowych (due diligence),


usługi w zakresie różnorodnych analiz
i ekspertyz finansowych,


inne tzw. usługi poświadczające i atestacyjne wykonywane przez biegłego rewidenta.

Usługi te świadczymy głównie na rzecz podmiotów gospodarczych o różnej strukturze własnościowej i zróżnicowanej działalności gospodarczej, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.

Naszą zasadą jest działanie zgodne z obowiązującymi standardami zawodowymi, wypracowaną praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Kierujemy się zasadami etyki zapewniając przy tym profesjonalizm świadczonych usług, neutralność, zachowanie tajemnicy oraz bezstronność i niezależność naszych działań przy wydawaniu opinii przez zatrudnionych u nas biegłych rewidentów.

W celu zabezpieczenia się od ryzyka świadczonych przez nas usług jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w PZU S.A.

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynosi 472.000 EUR, a suma nadwyżkowa od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, stanowiąca nadwyżkę nad ubezpieczeniem obowiązkowym 2.000.000 PLN.